reg_medlem2 
 
printable Utskriftsvänlig sida
 
 
paged_first_offFörsta
paged_prev_offSidan av 2paged_nextSistapaged_last
tlKallelse till årsmöte
tr
pixel

KodeNet SO Ekonomisk Förening i likvidation
kallar till Ansvarsstämma för 2010 -
årsstämma under likvidation

Plats: Kodeskolans matsal.

Datum: måndagen den 7:e mars 2011, Klockan 19:00.

Dagordning:
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman
3. Fastställande av röstlängd
4. Val av två justeringspersoner
5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning
6. Fastställande av dagordningen
7. Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen
8. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen
    samtom disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda
    balansräkningen
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
10. Val av revisorer (2 st) och revisorssuppleant
11. Fastställande av revisorsarvoden
12. Likvidationsplan - information likvidator
13. Stämmans avslutande

Välkomna!

Conn Björlin för likvidator

KodeNet SO ekonomisk förening i likvidation.

Fullmakt kan av medlem inlämnas för endast en annan medlem och skall vara skriftlig.

 
rapporterat utav Conn Björlin - Tisdag 8 Feb 2011
pixel
blbr
tlKallelse till Extsa stämma
tr
pixel

Medlemmar i KodeNet SO Ek. För. kallas härmed till extra föreningsstämma nummer 2.
Måndagen den 23:e augusti 2010, klockan 19:00, i Kodeskolans matsal.

 Välkomna!

 Styrelsen


OBS: Varje närvarande medlem har rätt att rösta via skriftlig fullmakt för en och endast en annan medlem (detta framgår av lagen om Ekonomiska föreningar).


           Dagordning:

Beslut/val på stämma nr 1

1.

Mötets öppnande.

-

2.

Val av mötesordförande.

Conn Björlin

3.

Val av mötessekreterare.

Kjell Karlsson

4.

Godkännande av röstlängd.

Godkändes (20 st)

5.

Val av justeringsmän
tillika rösträknare (2 st).

Kristoffer Olsson &
Håkan Jonsson

6.

Fråga om stämman blivit utlyst
i behörig ordning.

Ja

7.

Fastställande av dagordning.

Godkändes

8.

Styrelsens förslag till försäljning av den ändamålsgrundande verksamheten (områdesnätet) och som en följd därav frivillig likvidation av föreningen.

Stämman beslutar att sälja bredbandsnätet till Kungälvs energi med röstsiffrorna 16 för och 2 emot. Två avstod att rösta.

9.

Styrelsens förslag till likvidationsdatum.

Likvidationsdatum: 2001-01-01
Stämma nr 2: 2010-08-23

10.

Styrelsens förslag till likvidator samt kostnaden för likvidationen.

Kent Friman.

11.

Utseende av firmatecknare under likvidationen.

Kent Friman.

12.

Utseende av arbetsgrupp ur nuvarande styrelse för att bistå likvidator under likvidationstiden.

Föreningens nuvarande ordinarie styrelse.

13.

Mötets avslutande.

-

 
rapporterat utav Conn Björlin - Tisdag 3 Aug 2010
pixel
blbr
tlKallelse till Extsa stämma
tr
pixel

Medlemmar i KodeNet SO Ek. För. kallas härmed till extra föreningsstämma.
Måndagen den 21:e juni 2010, klockan 19:00, i Kodeskolans matsal.

Välkomna!

Styrelsen

OBS: Varje närvarande medlem har rätt att rösta via skriftlig fullmakt för en och endast en annan medlem (detta framgår av lagen om Ekonomiska föreningar).


Dagordning

  1. Mötets öppnande.
  2. Val av mötesordförande.
  3. Val av mötessekreterare.
  4. Godkännande av röstlängd.
  5. Val av justeringsmän tillika rösträknare (2 st).
  6. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
  7. Fastställande av dagordning.
  8. Styrelsens förslag till försäljning av den ändamålsgrundande verksamheten
     (områdesnätet) och som en följd därav frivillig likvidation av föreningen.
  9. Styrelsens förslag till likvidationsdatum.
10. Styrelsens förslag till likvidator samt kostnaden för likvidationen.
11. Utseende av firmatecknare under likvidationen.
12. Utseende av arbetsgrupp ur nuvarande styrelse för att bistå likvidator
      under likvidationstiden
13. Mötets avslutande.

 
rapporterat utav Conn Björlin - Måndag 7 Jun 2010
pixel
blbr
tlKallelse till årsmöte
tr
pixel

Medlemmar i KodeNet SO Ek. För. kallas härmed till ordinarie föreningsstämma 2010

Onsdagen den 17:e Mars 2010 Klockan 19:00 i Kodeskolans matsal.

Eventuella motioner lämnas till Conn Björlin senast 2010-03-07.

Conn Björlin
Björfjäll 170
442 96 KODE
conn.bjorlin@sigma.se

 Välkomna!

 /Styrelsen


Dagordning för ordinarie Föreningsstämma i

KodeNet SO Ek. För. Den 17:e mars 2010

 • 1. Mötets öppnande.
 • 2. Val av mötesordförande.
 • 3. Val av mötessekreterare.
 • 4. Godkännande av röstlängd.
 • 5. Val av justeringsmän tillika rösträknare (2 st).
 • 6. Mötets behöriga utlysning.
 • 7. Fastställande av dagordning.
 • 8. Styrelsens Verksamhetsberättelse.
 • 9. Revisionsberättelsen.
 • 10. Beslut om fastställande av Resultaträkning och Balansräkning.
 • 11. Beslut om styrelsens ansvarsfrihet för verksamhetsåret.
 • 12. Motioner från medlemmarna och förslag från styrelsen.
 • 13. Godkännande av budget för 2010.
 • 14. Beslut om årsavgift för 2010.
 • 15. Beslut om arvoden till styrelseledamöter, revisorer samt valberedning.
 • 16. Val av föreningsordförande fram till ordinarie stämma 2011.
 • 17. Beslut om antal styrelseledamöter samt val av styrelseledamöter
  och suppleanter.
 • 18. Beslut om antal samt val av revisorer och suppleant (1 år).
 • 19. Beslut om antal samt val av valberedning (1 år).
 • 20. Val av representant till BIK (Bredband I Kungälv) (1 år).
 • 21. Övriga frågor.
 • 22. Mötets avslutande.
 
rapporterat utav Conn Björlin - Måndag 1 Mar 2010
pixel
bl br
tlKallelse till årsmöte
tr
pixel

Medlemmar i KodeNet SO Ek. För. kallas härmed till ordinarie föreningsstämma 2009

Onsdagen den 18:e Mars 2009
Klockan 19:00
I Kodeskolans matsal

Eventuella motioner lämnas till Conn Björlin senast 2009-03-09.

Conn Björlin
Björfjäll 170
442 96 KODE

conn.bjorlin@sigma.se
Välkomna!

/Styrelsen

____________________________________________

Dagordning för ordinarie Föreningsstämma i
KodeNet SO Ek. För. Den 18:e mars 2009


  1. Mötets öppnande.
  2. Val av mötesordförande.
  3. Val av mötessekreterare.
  4. Godkännande av röstlängd.
  5. Val av justeringsmän tillika rösträknare (2 st).
  6. Mötets behöriga utlysning.
  7. Fastställande av dagordning.
  8. Styrelsens Verksamhetsberättelse.
  9. Revisionsberättelsen.
10. Beslut om fastställande av Resultaträkning och Balansräkning.
11. Beslut om styrelsens ansvarsfrihet för verksamhetsåret.
12. Motioner från medlemmarna och förslag från styrelsen.
13. Godkännande av budget för 2009.
14. Beslut om årsavgift för 2009.
15. Beslut om arvoden till styrelseledamöter, revisorer samt valberedning.
16. Val av föreningsordförande fram till ordinarie stämma 2010.
17. Beslut om antal styrelseledamöter
      samt val av styrelseledamöter och suppleanter.
18. Beslut om antal samt val av revisorer och suppleant (1 år).
19. Beslut om antal samt val av valberedning (1 år).
20. Val av representant till BIK (Bredband I Kungälv) (1 år).
21. Övriga frågor.
22. Mötets avslutande.

_____________________________________________________________

Förslag från styrelsen till föreningens stämma den 18:e mars 2009

FÖRSLAG 1

Bakgrund:
Föreningen har snart funnits i fem år och nätet har varit i drift i drygt tre år. Det stora engagemang som fanns i början finns inte lägre och flertalet medlemmar kan egentligen ses som "slutkunder". Denna situation är likartad för flertalet föreningar i BIK och därför har BIK arbetat för att hitta några operatörer som är intresserade av att köpa och vidareutveckla nätet och tjänster i det. Arbetet har nu nått den punkt där föreningarna i BIK ställs nu inför ett vägval. Därför vill styrelsen föreslå:


Förslag:
Att stämman beslutar att föreningens nät ska säljas och att föreningen därefter upplöses enligt lagen om ekonomiska föreningar.
Motivering: För att säkra driften av nätet för framtiden till en konkurrenskraftig kostnad för slutkunderna/medlemmarna.


Förtydligande:
Om stämman bifaller förslaget, så innebär det att när nätet är sålt så uppfylls inte föreningens syfte och därför behöver föreningen upplösas. För detta krävs två stämmobeslut.
Föreningens lån måste lösas och därför måste medlemmar som inte löst sin revers göra det. Föreningens överskott fördelas mellan medlemmarna i förhållande till betald insats. Det vill säga lika.
Läs mer om lagen om ekonomisk förening på:
https://lagen.nu/1987:667 
Utförligare presentation redovisas på stämman.


/Styrelsen

 

 

 
rapporterat utav Conn Björlin - Onsdag 25 Feb 2009
pixel
bl br
tlNy leverantör av TV
tr
pixelFör ett år sedan när det analoga TV-nätet släcktes ned fick vi möjlighet att teckna avtal med Svensk Program Agentur, http://www.spa.se/ för att se TV via bredbandet. Nu har jag fått information om att en ny operatör till är kopplad till vårt nät. De heter IP Sweden http://www.ipsweden.se/ . För dig som är intresserad har du nu två alternativ att jämföra. Bifogar ett reklamblad från den nya operatören. Låter det intressant? Då kan du gå till Kungälv Energi som håller öppet hus på Byggmästaregatan den 6 november mellan kl 17.00 och 20.00
 
rapporterat utav Conn Björlin - Söndag 2 Nov 2008
pixel
bl br
tl Reverslösen
tr
pixelDet finns fortfarande ett antal medlemmar som inte löst sin revers. Om du är en av dem och funderar på att göra det så har du nu möjlighet till det.  Kontakta då mig eller kassören Ewa senast 16/11 så berättar vi hur det går till. Nästa tillfälle blir antagligen om ett år. Viktigt för dig att veta är att om du säljer din fastighet så ska reversen lösas, då den är personlig med fastigheten som säkerhet.
Conn Björlin, tel: 54013, mail:  conn.bjorlin@sigma.se
Ewa Aspebrant, tel: 748637, mail:  ewa.aspebrant@hotmail.com
 
rapporterat utav Conn Björlin - Söndag 2 Nov 2008
pixel
blbr
tlMoms på vår insats
tr
pixel

Skatteverket har beslutat att insatsen i vår förening ska vara momspliktig.
Vi kommer därför att behöva fakturera medlemmarna denna extra kostnad.

Information till medlemmarna om detta har gått ut via e-post.
Om du inte har fått det så saknar vi en riktig e-postadress till dig.
Meddela i så fall någon i styrelsen vilken adress du har.

Hälsningar
Conn Björlin, Ordf.

 
rapporterat utav Conn Björlin - Söndag 27 Apr 2008
pixel
bl br
tlArbetsdag
tr
pixel
Arbetsdag den 19 april

Vi hoppades att arbetsdagen förra året skulle avsluta uppbyggnaden.
Tyvärr framkom ett antal arbetsuppgifter till vid efterbesiktningen.
Det är mestadels grävjobb så medtag gärna spade och/eller skyffel.

Vi samlas kl 10.00 på följande tre platser:

Björfjäll/Björröd/Skålldal: Vägskälet mot Björröd (Håkan Larsson, 541 64)
Nolby/Bränna: Håkan på kullen (Håkan Johnsson, 54011)
Ingetorp/Tolleröd/Lunna: Infarten till Skogsvägen (Jens Corneliusson, 54024)

Om ni vill tjuvstarta så är ni välkomna att ta kontakt med någon av kontaktpersonerna ovan. Arbetsuppgifterna lämpar sig väl för arbetslag om två till tre personer.

Vi avslutar 13.00 med fika hos Håkan Johnsson på Kullen.

Mvh
Underhållsgruppen

 

 
rapporterat utav Jens Corneliusson - Fredag 11 Apr 2008
pixel
blbr
tlRapport från årsmötet
tr
pixel 

Mötet genomfördes enligt föreslagen dagordnig.

Den nya styrelsens sammansättning kan ni se under kontaktpersoner här intill.

Det som är viktigt för dig att veta är att i den budget för 2008 som mötet godkände ingår kostnader för drift och underhållsavta med KEAB och kostnader för licenser och förlängda garantier på vår aktiva utrustning, vilket vi inte har betalt tidigare. Detta medför att din nätavgift till föreningen blir 75 kronor per månad inklusive moms. Höjningen faktureras retroaktivt från den förste januari och kommer på nästa faktura.

Faktureringsintervallen kommer också att förändras. Du som har löst revers får nästa faktura i början av oktober. Nästa år får du bara en faktura och den kommer i början av april. Du som har revers kvar har precis fått din andra faktura i år. Din nästa faktura får du också i början av oktober. Nästa år kommer du bara att få två fakturor istället för fyra. Det blir i början av april och i början av oktober. Detta gör  vi för att minska föreningens administrationskostnader.Din revers kommer du att kunna lösa mot slutet av året om du vill. Det är bara att kontakta ordförande eller kassör om du har bestämt dig eller har frågor

Angående momsfrågan så har vi inget nytt att tillägga. Vi avvaktar svar från skatteverket.

Hälsningar

Conn Björlin

 
rapporterat utav Conn Björlin - Onsdag 2 Apr 2008
pixel
bl br
paged_first_offFörsta
paged_prev_offSidan av 2paged_next Sistapaged_last
 
tlpixeltr
pixel
 
Statistik
 
Medlemmar134
Avtal136
Inblåst fiber134
Fastigheter138

 
Björfjäll
 
Färdigställd96%
Medlemmar 100% (14)

 
Björröd
 
Färdigställd87%
Medlemmar100% (21)

 
Bränna
 
Färdigställd85%
Medlemmar 90% (10)

 
Ingetorp
 
Färdigställd84%
Medlemmar 96% (27)

 
Lunna
 
Färdigställd 87%
Medlemmar100% (5)

 
Nolby
 
Färdigställd 84%
Medlemmar 92% (25)

 
Skålldal
 
Färdigställd86%
Medlemmar100% (10)

 
Tolleröd Nedre
 
Färdigställd87%
Medlemmar 100% (5)

 
Tolleröd Övre
 
Färdigställd100%
Medlemmar100% (17)
pixel
blpixelbr