reg_medlem2 
 
printable Utskriftsvänlig sida

Stadgar för KodeNet SO Ekonomiska förening


Antagna av föreningens medlemmar vid extra föreningsstämmor 2006-06-15 och 2006-08-17§ 1 FIRMA

Föreningens namn är KodeNet SO Ek. För.§ 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att tillhandahålla medlemmarna nätanslutning för data- och telekommunikation och tjänster för deras nyttjande av anslutningen samt genom annan därmed sammanhängande och förenlig verksamhet. Medlemmarna skall delta i verksamheten genom att nyttja föreningens tjänster.§ 3 FÖRENINGENS SÄTE

Föreningen har sitt säte i KUNGÄLVS KOMMUN.§ 4 MEDLEMSKAP

Till medlem kan antas en sökande som äger fastighet inom föreningens verksamhetsområde, Ingetorp – Lunna – Nolby – Bränna – Skålldal – Björfjäll – Björröd – Rönning med omnejd, och som kan förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till förverkligande av föreningens ändamål. Om en fastighet har flera delägare kan endast en av delägarna vara medlem.
Ansökan om inträde prövas av styrelsen.§ 5 MEDLEMS ÅLIGGANDE

Varje medlem är skyldig att betala de stadgeenliga och av föreningsstämman fastställda insatserna och avgifterna samt även i övrigt följa föreningens stadgar och beslut.§ 6 INSATS

Varje medlem skall delta i föreningen med ett insatsbelopp om 18 000 kronor per av medlem ägd fastighet. Insatsen skall betalas kontant eller i form av en revers mellan medlemmen och föreningen när medlemskap har beviljats. Insatsbeloppet är angivet 2006 års penningvärde och uppräknas årligen med konsumentprisindex.

Medlem som säljer eller överlåter fastighet ansluten till föreningens nät skall överlåta sin insats till den nya ägaren (som ej erlägger ny insats), förutsatt att denne inträder i föreningen i överlåtarens ställe samt att överlåtaren fullgjort sina skyldigheter mot föreningen. Överlåtaren är också skyldig att informera den nya ägaren om föreningen och dess verksamhet samt medverka till att den nya ägaren vänder sig till styrelsen för medlemskap i föreningen.


En medlem som avgår ur föreningen äger ej rätt att återfå sin insats.


§ 7 ÅRSAVGIFT

Varje medlem ska årligen till föreningen betala medlemsavgift, som beslutas av föreningsstämman, dock högst 200 SEK. Medlemsavgiften betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer.§ 8 ÖVRIGA AVGIFTER

För utnyttjande av föreningens tjänster skall avgift utgå. Avgiften för de olika tjänster föreningen tillhandahåller fastställs av styrelsen och regleras i avtal som upprättas mellan den som utnyttjar tjänsten och föreningen.§ 9 UTESLUTNING

En medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess intressen eller ändamål kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. En utesluten medlem kan hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämman genom att anmäla detta till styrelsen inom en månad från det att meddelandet om uteslutning skickades till medlemmen.


Utesluten medlem äger ej rätt att återfå inbetald insats.


§ 10 AVGÅNG

Utom i de fall som är bestämda på ett särskilt sätt i lagen om ekonomiska föreningar sker en avgång ur föreningen vid räkenskapsårets slut. Ansökan om utträde ur föreningen skall ställas till styrelsen och skall ske skriftligen minst 3 månader före räkenskapsårets slut.§ 11 STYRELSE

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst nio ledamöter, med lägst två och högst fem suppleanter. Ordförande väljs av föreningsstämman på ett (1) år, styrelseledamöter och styrelsesuppleanter väljs av föreningsstämman på två år, fast växelvis så att ungefär halva styrelsen väljs varje år. Förutom ordförande konstituerar styrelsen sig själv.
Styrelsesuppleanter har rätt att närvara vid styrelsemöte.
§ 12 FIRMATECKNING

Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av dem styrelsen utser.§ 13 REVISORER

På ordinarie föreningsstämma skall årligen väljas två revisorer och en suppleant fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.§ 14 RÄKENSKAPSÅR

Föreningens räkenskapsår är lika med kalenderår.§ 15 ÅRSREDOVISNING

Styrelsen ska lämna årsredovisningshandlingarna till revisorerna senast en månad före ordinarie föreningsstämma.§ 16 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

Ordinarie föreningsstämma skall hållas före juni månads utgång. Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.

2. Godkännande av röstlängden.

3. Val av två justeringspersoner.

4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.

5. Fastställande av dagordningen.

6. Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen.

7. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.

9. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.

10. Budget.

11. Medlemsavgift och andra avgifter.

12. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.

13. Val av revisorer och revisorssuppleant.

14. Val av valberedning, två personer, varav en skall vara sammankallande.

15. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före årsmötet.§ 17 RÖSTRÄTTPå föreningsstämma har varje medlem en röst per ansluten/förberedd fastighet dock maximalt 10 röster.


§ 18 KALLELSE OCH ANDRA MEDDELANDEN

Kallelse till föreningsstämma sker skriftligen via e-post eller brev. Kallelse ska ske tidigast fyra veckor före föreningsstämman och senast två veckor före ordinarie föreningsstämma samt senast en vecka före extra föreningsstämma. Då kallelse gått ut till föreningsstämman ska styrelsen omedelbart underrätta revisorerna om detta genom brev. Andra meddelanden från styrelsen distribueras med e-post. I den mån enskild medlem inte kan nås via e-post kan ordinarie postgång användas.§ 19 VINSTFÖRDELNING
Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska, sedan i lag föreskriven avsättning till reservfonden har skett, enligt föreningsstämmans beslut föras i ny räkning eller fonderas.§ 20 UPPLÖSNING

Vid föreningens upplösning ska föreningens behållna tillgångar fördelas mellan medlemmarna i förhållande till inbetalda medlemsinsatser. Insatserna uppräknas med konsumentprisindex till innevarande års penningvärde.§ 21 STADGEÄNDRING

Stadgeändring kan ske efter beslut på två på varandra följande stämmor, vilka kan vara extra föreningsstämmor eller ordinarie årsstämma och en extra föreningsstämma. Mellan de båda stämmorna skall vara minst en kalendermånad.§ 22 ÖVRIGT

I övrigt gäller lagen om ekonomiska föreningar, SFS 1987:667
 
tlpixeltr
pixel
 
Statistik
 
Medlemmar134
Avtal136
Inblåst fiber134
Fastigheter138

 
Björfjäll
 
Färdigställd96%
Medlemmar100% (14)

 
Björröd
 
Färdigställd87%
Medlemmar100% (21)

 
Bränna
 
Färdigställd85%
Medlemmar 90% (10)

 
Ingetorp
 
Färdigställd84%
Medlemmar96% (27)

 
Lunna
 
Färdigställd87%
Medlemmar100% (5)

 
Nolby
 
Färdigställd84%
Medlemmar92% (25)

 
Skålldal
 
Färdigställd86%
Medlemmar100% (10)

 
Tolleröd Nedre
 
Färdigställd87%
Medlemmar100% (5)

 
Tolleröd Övre
 
Färdigställd100%
Medlemmar100% (17)
pixel
blpixel br